Friday, January 8, 2021

Untitled

Ngayon lang ako tatalikod
Mula sa sakit na kaya mong maidulot
Ngayon lang ako naduwag,
Iniiwasan ang tibok ng pusong hindi mapanatag.

Takot nang humakbang palapit,
Dahil nasaktan na sa dating pagkapit.
Hindi ko alam... minsa'y paabante,
Nahuhumaling sa ritmong sadyang binakante.
Ngunit madalas ay paatras,
Dahil natutunan na ang pag-ibig ay hindi patas.

Unti unting nagkakaroon ng halaga
Pero tama ba?...
Tama bang ganito kaagad ang madama?

Ngayon lang ako tumalikod...
Pagtakas sa sakit na kaya mong maidulot.
Napagtantong hindi ako ang iyong kailangan
Kaya wala na akong ibang inaasahan.

Ang alam ko lang ay masaya ang puso ko na ngayo'y iyong tangan.